Register AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Praktijk SYNTHESIS Hillegom

Praktijk SYNTHESIS en uw privacy

Inhoudsopgave

IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy

Artikel 1: Begripsomschrijving

Artikel 2: Reikwijdte

Artikel 3: Doel

Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Artikel 5: Grondslag van de verwerking

Artikel 6: Verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 7: Bewaartermijn van de verwerking

Artikel 8: Beveiliging van de verwerking

Artikel 9: Recht op inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens

Artikel 10: Recht op aanvulling, verbetering, verwijdering en afscherming

Artikel 11: Minderjarigen en onder curatele gestelden

Artikel 12: Klacht/Datalek

Artikel 13: Informatieverstrekking

Artikel 13: Wijziging Privacyreglement


Praktijk SYNTHESIS en uw privacy Binnen Praktijk SYNTHESIS Hillegom wordt specifieke informatie over uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in het (elektrische) cliëntendossiers. Dit is noodzakelijk om dienstverlening aan u mogelijk te maken. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat Praktijk SYNTHESIS Hillegom zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Het team van therapeuten en medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Voor alle medewerkers binnen Praktijk SYNTHESIS Hillegom geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is via overeenkomst tussen beide partijen ondertekend. Praktijk SYNTHESIS Hillegom geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Tevens zal Praktijk SYNTHESIS Hillegom geheimhouding betrachten ten aanzien van uw persoonsgegevens. In dit reglement informeren wij u over:

1) de aard van de gegevens die worden verwerkt;

2) waarom ze worden verwerkt;

3) wat ermee gebeurt;

4) welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevensverwerking. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming.


Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a. persoonsgegeven: elk gegeven die herleidbaar is tot een cliënt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

c. Praktijk SYNTHESIS Hillegom de zorginstelling;

d. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij Praktijk SYNTHESIS Hillegom;

e. derden: alle personen die niet zijn de cliënt en/ Praktijk SYNTHESIS Hillegom;

f. Autoriteit Persoonsgegevens: het College als bedoeld in artikel 51 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

g. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.


Artikel 2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing binnen Praktijk SYNTHESIS Hillegom en heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens van cliënten, hun wettelijke vertegenwoordiger(s), partner en/of familieleden.


Artikel 3.

Doel Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van de beroepsvereniging (V.B.A.G.), AGB-code (zorg-register) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor persoonsgegevens vastgelegd worden.

1. Het verzamelen van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat noodzakelijk is voor een verantwoorde zorgverlening aan de cliënt.

2. Praktijk SYNTHESIS Hillegom kan persoonsgegevens gebruiken:

a. om de zorgaanvraag van de cliënt te verwerken;

b. om overeenkomsten met de cliënt te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;

c. om de relatie met de cliënt te onderhouden en uit te breiden;

d. voor administratieve doeleinden en financiële afwikkelingen e. voor statistische en communicatieve doeleinden.

3. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van Praktijk SYNTHESIS Hillegom voor de organisatie en beleidstaken van Praktijk SYNTHESIS Hillegom. Onderdeel hiervan zijn cookies op de website.

4. Binnen Praktijk SYNTHESIS Hillegom is er intervisie betreffende advies en leerdoeleinden m.b.t. de behandelmethode. Deze intervisie is anoniem, maar wel worden behandelgegevens besproken.

5. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn.

6. Praktijk SYNTHESIS Hillegom informeert de cliënt over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat.

7. Binnen Praktijk SYNTHESIS Hillegom is er tussen therapeuten intervisie betreffende advies, ontwikkeling en leerdoeleinden m.b.t. de behandelmethode. De casuïstiek wordt anoniem en onherkenbaar besproken.


Artikel 4.

Te verzamelen gegevens De persoonsgegevens bestaan uit de volgende gegevens: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, medicatie, gegevens over de indicatie/hulpvraag, (psychiatrische) achtergrond/problematiek(en).


Artikel 5.

Grondslag van de verwerking Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

de cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de cliënt en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Praktijk SYNTHESIS Hillegom onderworpen is;

de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Praktijk SYNTHESIS Hillegom of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.


Artikel 6. Verstrekking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen die werkzaam voor Praktijk SYNTHESIS Hillegom en die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q. dienstverlening mogen ontvangen en indien zulks in overstemming is met de in artikel 3 vermelde doeleinden.

2. Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien zulks noodzakelijk is voor het doel van de registratie.

3. Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige lid, is toestemming van de cliënt vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

4. Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek, mits dienstbaar aan de realisering van de doelstellingen van Praktijk SYNTHESIS Hillegom, aan derden beschikbaar worden gesteld.


Artikel 7. Bewaartermijn van de verwerking en dossierplicht

De persoonsgegevens worden digitaal bewaard in een beschermde en beveiligde digitale omgeving. Op grond van de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is Praktijk SYNTHESIS Hillegom verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier. De bewaartermijn is 20 jaar.


Artikel 8. Beveiliging van de verwerking

1. Praktijk SYNTHESIS Hillegom legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

2. De volgende bepalingen gelden in ieder geval ter beveiliging van persoonsgegevens:

a. er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling;

b. alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;

c. elektrisch opgeslagen persoonsgegevens en behandelgegevens zijn alleen na het ingeven van een persoonlijk wachtwoord in te zien;

d. medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.

3. Praktijk SYNTHESIS Hillegom conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten.


Artikel 9. Recht op inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens

1. De cliënt heeft het recht om kennis te nemen van en afschrift te ontvangen van de op zijn persoon betrekking hebben verwerkte persoonsgegevens. De cliënt kan daartoe een verzoek indienen bij Praktijk SYNTHESIS Hillegom

2. Praktijk SYNTHESIS Hillegom zal de gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift binnen 4 weken verstrekken.

3. Inzage en afschrift van deze gegevens kan worden geweigerd of beperkt op grond van gewichtige belangen van derden.

4. Voor de verstrekking van een afschrift mag Praktijk SYNTHESIS Hillegom een redelijke vergoeding in rekening brengen.


Artikel 10. Recht op aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming

1. De cliënt heeft het recht Praktijk SYNTHESIS Hillegom te verzoeken de door haar opgenomen persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn danwel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

2. Praktijk SYNTHESIS Hillegom bericht de cliënt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of dan wel in hoeverre zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een reden voor weigering of beperking kan gelegen zijn in de bescherming van de cliënt of de rechten en vrijheden van anderen.

3. Een honorering van het verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

4. Indien Praktijk SYNTHESIS Hillegom persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd zal zij aan derden - aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt - zo spoedig mogelijk kennis geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.


Artikel 11. Minderjarigen en onder curatele gestelden

De verzoeken, bedoeld in artikel 9 en 10, worden ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet bereikt hebben, en ten aanzien van onder curatele gestelden, gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.


Artikel 12. Klacht/Datalek

Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen in dit reglement niet worden nageleefd of op enige andere wijze een klacht heeft ter zake van de opgenomen persoonsgegevens kan deze zich wenden tot:

a. de verantwoordelijke: Praktijkhouder - functionaris gegevensbescherming: MTM van Deursen, Praktijk SYNTHESIS, Maurick 58 te Hillegom tel. 0252-769036, praktijk@syn-thesis.nl

b. Beroepsvereniging VBAG - Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze Berg 65 C 5671 CB Nuenen Telefoon: 040-2838988 www.vbag.nll secretariaat@vbag.nl

c. Autoriteit Persoonsgegevens - www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Datalek

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties binnen 72 uur na datalek een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is alleen noodzakelijk als de datalek nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijk kans bestaat dat dit gebeurt, persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking aan de persoonsgegevens. Soms moet de organisatie de datalek ook melden bij de betrokkenen. Dit hoeft alleen als de datalek nadelige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer. Praktijk SYNTHESIS Hillegom handelt naar bovenstaande. Middels de verwerkersovereenkomst zijn de externe ontvangers persoonsgegevens geïnformeerd over het handelen bij datalek en wordt de praktijkhouder per direct geïnformeerd bij geval van datalek.


Artikel 13. Informatieverstrekking

Op de website van Praktijk SYNTHESIS Hillegom www.praktijk@syn-thesis.nl staat uitgebreide informatie over de werkwijze, uitleg over het dossierplicht, de verplichtingen als gevolg van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de beroepscode. Bezoekers van de website www.syn-thesis.nl worden gevraagd om hun naam en e-mailadres in te vullen voor een contactverzoek betreffende gerichte vragen.


Artikel 14. Wijziging Privacyreglement

Dit privacyreglement wordt vastgesteld door Praktijk SYNTHESIS Hillegom en kan te allen tijde worden gewijzigd, bijvoorbeeld als wetgeving op dit gebied wijzigt en/of op grond van andere omstandigheden.

0252 -769 036